Declaració d’Accessibilitat

Mas Carandell s’ha compromès a fer accessibles els seus webs de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web http://borsa.mascarandell.cat/

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

Tot el contingut és accessible.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 9 de desembre de 2019.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 06/07/2020

Nivell de conformitat obtingut: AA

Nivell d’adequació: 10

Situació de compliment: plenament conforme

Contacte: borsa@mascarandell.cat

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) como, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través de la següent via: correu@mascarandell.cat

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 3 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Contingut opcional

El web de Borsa de Mas Carandell s’ha construït amb l’ànim de facilitar l’accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d’ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha realitzat el juliol de 2020

Per a més informació o consultes podeu adreçar-vos a nosaltres enviant un missatge a correu@mascarandell.cat.